Stowarzyszenie Lografia
Międzynarodowego Biennale Grafiki
w Łodzi

Sebastian GrochockiPrezes zarządu Marcin Jarosław WydrzyńskiWiceprezes zarządu Adrianna SzwedkowiczCzłonek zarządu Dariusz KacaCzłonek organu nadzoru Karol FajfrowskiCzłonek organu nadzoru Liliana WarcholińskaCzłonek organu nadzoru

Statut
Stowarzyszenia Lografi Międzynarodowego Biennale Grafiki
w Łodzi

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr. 20. poz. 104, zmiana Dz. U. Nr 14/90. poz. 86). Nazwa Stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Lografia - Międzynarodowe Biennale Grafiki w Łodzi.
Stowarzyszenie Lografia Międzynarodowego Biennale Grafiki w Łodzi może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie Lografia.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i inne kraje świata.

§3

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych.

§5

Władze Stowarzyszenie działają na podstawie ustawy, statutu i regulaminów.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§7

Stowarzyszenie jest instytucją o charakterze kulturalnym pełniącą funkcje mecenatu sztuki.

§8

Celem Stowarzyszenia jest:
 • Rozwój i promocja grafiki artystycznej i projektowania graficznego.
 • Prowadzenie działań w celu rozwijania świadomości i kultury estetycznej społeczeństwa.
 • Utrzymanie kontaktów z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami kulturalnymi oraz artystycznymi.
 • Tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki.

§9

Powyższe cele Stowarzyszenia realizuje w szczególności przez:
 • Organizacja w trybie dwuletnim Międzynarodowego Biennale Grafiki w Łodzi.
 • Tworzenie międzynarodowej kolekcji sztuki z dziedziny grafiki artystycznej.
 • Organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów krajowych i zagranicznych.
 • Urządzenie konkursów.
 • Działalność wydawniczą.
 • Prowadzenie galerii i salonów wystawienniczych.
 • Inne działania zamierzające do promowania i inspirowania sztuki.
 • Gromadzenie środków na urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia.

NABYWANIE I UTRATA CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych.

§11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec.

§12

Przyjęcie członków do Stowarzyszenia dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji obejmującej między innymi uznanie statutu Stowarzyszenia.

§13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba, szczególnie zasłużona w realizacji idei Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje walne Zebranie Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszelkie prawa członka Stowarzyszenia.
Do obowiązków członka honorowego należy:
 • Przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał organów Stowarzyszenia.
 • Czynnie popierać cele Stowarzyszenia.
 • Przestrzegać norm moralnych i zasad etycznych.

§14

Członkiem wspierającym stowarzyszenie może być osoba prawna lub fizyczna, popierająca cele Stowarzyszenia i udzielająca Stowarzyszenia materialnego poparcia. Członkiem wspierający ma prawo do brania udziału w Walnych zebraniach stowarzyszenia, z głosem doradczym oraz do korzystania z urządzeń i zasobów Stowarzyszenia.
Do obowiązków członka wspierającego należy:
 • Przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał organów Stowarzyszenia.
 • Czynnie popierać cele Stowarzyszenia.
 • Przestrzegać norm moralnych i zasad etycznych.

§15

Członek zwyczajny ma prawo:
 • Wybierać i być wybierany do organów Stowarzyszenia.
 • Uczestniczyć we wszelkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 • Korzystać z urządzeń i zasobów Stowarzyszenia oraz ze wszystkich informacji zgromadzonych w trakcie wykonywania zadań statutowych.
 • Zwracać się bezpośrednio do wszystkich organów Stowarzyszenia.

§16

Członek zwyczajny zobowiązany jest:
 • Przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał organów Stowarzyszenia.
 • Czynnie popierać cele Stowarzyszenia.
 • Przestrzegać norm moralnych i zasad etycznych.
 • Regularnie opłacać składki. Wysokość składki ustalone jest przez Zarząd Stowarzyszenia.

§17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi.
 • Wykluczenia z powodu nieprzestrzegania Statutu Stowarzyszenia lub skreślenia z powodu śmierci.
 • Skreślenie z powodu zalegania z opłatą składek przez okres dziesięciu miesięcy. O skreśleniu z listy członków, względnie wykluczeniu decyduje Zarząd, a od uchwały tego zarządu przysługuje prawo do odwołania do Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18

Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 • Zarząd.
 • Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, zaś ich wybór, spośród nieograniczonej ilości kandydatów, odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od podjętej uchwały na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

§19

Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane raz na trzy lata. O terminie zwołania i porządku walnego zebrania, zarząd Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich członków stowarzyszenia, co najmniej piętnaście dni przed terminem Walnego Zebrania, listami poleconymi. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej albo 1/3 członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku o zwołanie.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
 • Uchwalenie kierunków działalności statutowych stowarzyszenia.
 • Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielenia im absolutorium.
 • Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwalanie regulaminów wyborów organów Stowarzyszenia oraz zasad ich działania.
 • Uchwalanie zmian statutu.
 • Rozpatrywanie spraw i wniosków wniesionych pod obrady lub zgłoszonych Zarządowi i podejmowanie uchwał w tym zakresie.
 • Ustalanie wysokości składek.
 • podjęcie uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §35 Statutu, w pierwszym terminie, a bez względu na obecność – w drugim terminie, po upływie trzydziestu dni.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§21

Zarząd Stowarzyszenia składa się z minimum trzech członków.

§22

Do kompetencji Zarządu należy:
 • Reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz. Osobą upoważnioną do Skamania oświadczeń woli w imiwniu Stowarzyszenia (np. Podpisywać umowy i dokumenty, otwierać rachunki bankowe, przyjmowac dotacjie i darowizny) jest Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia.
 • Uchwalenie rocznego planu finansowego i realizacja tego planu.
 • Wykonywanie uchwał walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 • Zarząd majątkiem Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych Zarządu.

§23

Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

§24

W skład Zarządu wchodzi między innymi Prezes, Wiceprezes pełniący funkcję Sekretarza i Skarbnik.

§25

Zarząd Stowarzyszenia może pobierac wynagrodzenie za zarządzanie sprawami Stowarzyszenia. Osobą uprawnioną do podpisywania umów z Zarządem jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

KOMISJA REWIZJA

§26

Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, do jej kompetencji należy:
 • Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia.
 • Występowanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z kontroli Stowarzyszenia, a zwłaszcza z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 • Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli działalności stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 • Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli.
 • Zadania zlecone przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większość głosów.

§27

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§28

Majątek stowarzyszenia stanowią: ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

§29

Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie jako osoba prawna.

§30

Zobowiązania w imieniu Stowarzyszenia: finansowe, majątkowe i niemajątkowe, podpisuje Prezes Zarządu, Wiceprezes. Zarząd może do określonych czynności ustanowić pełnomocników.

§31

Na środki finansowe Stowarzyszenia składają się:
 • Składki członkowskie.
 • Dotacje, subwencje, darowizny, zapisy, sponsoringi.
 • Wpływy z organizowanych imprez, wydawnictw oraz innej działalności statutowej.

§32

Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przejmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§33

Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony na inne cele, ani do podziału między jego członków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34

Walne Zebranie Stowarzyszenie może podjąć uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku. Wymieniona uchwała wymaga dla swej ważności 2/3 głosów oddanych, w obecności połowy uprawnionych – członków Stowarzyszenia.